Documents‎ > ‎

+ Poster Session

ให้ติดตั้งโปสเตอร์ ในห้อง/พื้นที่ ที่กำหนด

3Fl Plan


Order

Paper order in Abstract Book
ลำดับบทความใน รวมเล่มบทคัดย่อ
No

Paper Number
เลขที่บทความ
Page

Page number in Abstract Book
เลขที่หน้า บทความ ในรวมเล่มบทคัดย่อ
Room

Room Number for Poster Installation
เลขที่ห้องเพื่อติดตั้งโปสเตอร์


SAUNIC2016PosterArea

Poster Session


ข้อกำหนด โปสเตอร์

การจัดทำโปสเตอร์ 
ให้จัดทำโปสเตอร์พร้อมขาตั้ง 
ขนาดกว้าง 60 ซม * สูง 160 ซม
แบบ X Stand วางแนวตั้ง ดังภาพตัวอย่าง

ส่วนของเนื้อหา 
ตัวอักษรควรมีขนาดไม่ต่ำกว่า 20 point ใช้ตัวอักษรแบบ CordiaUPC หรือแบบอื่นที่อ่านง่าย 
ประกอบด้วย บทคัดย่อ ระเบียบวิธี ผลการวิจัย สรุปผล รูปภาพ กราฟ ตาราง และอ้างอิงและสามารถปรับแต่งพื้นหลัง  ตามแต่ผู้นำเสนอเห็นเหมาะสม สวยงาม
ท่านสามารถดาวน์โหลด เทมเพลทของโปสเตอร์ได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ 


และเพื่อเผยแพร่โปสเตอร์ของท่าน หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF กำหนดชื่อไฟล์เป็น 
"saunic2016Poster000.pdf" (ตัวเลข 000 ให้เปลี่ยนเป็นเลขที่บทความ เช่น  saunic2016Poster095.pdf ) 

แล้วส่งกลับมายัง email: saunic@sau.ac.th โดยระบุหัวเรื่อง ด้วยเลขที่บทความ เช่น "saunic 2016 Poster No 000" 
ก่อนวันที่ 20 มิย 59 เพื่อทีมงานจะได้นำไฟล์โปสเตอร์ของท่านใส่ไว้ในเว็บไซต์ ต่อไป 

หมายเหตุ
เพื่อความสะดวก หากท่านต้องการให้สำนักวิจัยดำเนินการจัดพิมพ์ พร้อมติดตั้งให้ สามารถทำได้โดยให้ท่านจัดทำไฟล์ต้นฉบับจากเทมเพลท ที่กำหนด และส่งกลับมายังอีเมล์ saunic@sau.ac.th โดยระบุหัวเรื่อง ด้วยเลขที่บทความ เช่น "saunic 2016 Poster No 99" ก่อนวันศุกร์ที่ 17 มิย 59 โดยสำนักวิจัย คิดค่าใช้จ่าย การจัดพิมพ์ พร้อมขาตั้ง ราคา 600 บาท ต่อชุด (เจ้าของบทความเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 02-807-4500 ถึง 27 ต่อ 404 
(วันทำการ อังคาร - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30) 
อีเมล์ saunic@sau.ac.th
Comments