Letter from the President

สารจากอธิการบดี

SAU Presidentสารจากอธิการบดี

ภารกิจหลักที่สำคัญอีกด้าน ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คือ การพัฒนาองค์ความรู้ และ พัฒนาคุณภาพอาจารย์และผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ ในสถาบันการศึกษา อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านงานวิชาการ และงานวิจัยระหว่าง คณาจารย์ นักวิจัยนิสิต และ นักศึกษาต่างสถาบัน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ แนวคิด และ การต่อยอดงานวิจัย ทั้งด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และพันธมิตรทางด้านวิชาการ ซึ่งได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 ครั้งที่ 3 (SAUNIC 2016)” เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และ นักศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสู่สาธารณะ อันเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายโดยมุ่งหวังให้สามารถนำไปสู่การต่อยอดในภาคสังคมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย เครือข่าย ทางวิชาการ อุตสาหกรรมและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในประเทศของเราในอนาคตต่อไป

(ฉัททวุฒิ พีชผล)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Comments