Program‎ > ‎

+ Important Dates

กำหนดการสำคัญ
หมดเขตรับบทคัดย่อวันพฤหัสที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ขยายเวลาถึง 
วันพฤหัสที่ 3 มีนาคม 2559
ตอบรับบทคัดย่อวันพฤหัสที่ 3 มีนาคม 2559
หมดเขตรับบทความวันพฤหัสที่ 31 มีนาคม 2559
ขยายเวลาถึง
วันพฤหัสที่  7 เมษายน 2559 
แจ้งพิจารณาบทความวันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2559 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์วันพฤหัสที่ 12 พฤษภาคม 2559
เปลี่ยนแปลงเป็น 
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
การลงทะเบียนล่วงหน้าระหว่าง 
วันพฤหัสที่ 12 พฤษภาคม 2559 ถึง 
วันพฤหัสที่ 9 มิถุนายน 2559 
การนำเสนอบทความวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 
ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
รายงานการประชุม ฉบับสมบูรณ์
 (Proceeding)