Program‎ > ‎

+ Plenary Talks

 Prof., Dr. Chutima

ศ. ดร. ชุติมา สัจจานันท์

                        laasschu@stou.ac.th
                        chutimastou@yahoo.com

การศึกษา
ปริญญาตรี         อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) 
                        (บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                        Master of Science (Information Science) 
                        University of The Philippines (ทุน UNESCO/UNDP)
ปริญญาเอก EdD Charles Sturt University, Australia
อื่น ๆ                 PostGraduate Diploma, 
                        Science Information Specialist 
                        in Southeast Asia University of The Phillippines 
                        (ทุน UNESCO/UNDP)


ตำแหน่งทางวิชาการ        ศาสตราจารย์ ระดับ 10

ประสบการณ์การบริหาร
          รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2539-2542)
          รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2541-2542)
          ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (คณบดี)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
          (พ.ศ. 2530-2539)
          ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2539-2540)
          ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2539-2541)
          ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลายโครงการ
          
  
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พ.ศ. 2540-2541)
อดีตกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ประธานแผนกวิจัยและพัฒนา
ประธานแผนกจัดพิมพ์ ประธานแผนกจัดทำวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานการดำรงตำแหน่งทางวิชาการสายงานผู้สอน และตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของบรรณารักษ์สถาบันการศึกษาหลายแห่ง ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี นครปฐม อุตรดิตถ์ เชียงใหม่
อาจารย์ผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท    และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง
วิทยากรบรรยาย อภิปราย และผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม หลายหลักสูตร 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัยสถาบัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อการวางแผนและพัฒนาบุคลากรระดับปฎิบัติการของสำนักงานสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2546- 2547)
ที่ปรึกษาเพื่อสังเคราะห์การวิจัยเรื่อง รูปแบบยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการการศาสนา กับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกของ Charles Sturt University, Australia 
ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกของนางสาวฉันทนา เวชศักดาโอสถ Massey University, New Zealand 
กรรมการการประกวดตำรา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอ การค้าไทย 
กรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2547 จัดโดย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และโรงแรมโอเรียนเต็ล 

ประสบการณ์ทางวิชาชีพนานาชาติ
กรรมการบริหาร สภาบรรณารักษ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Congress of Southeast Asian Executive Board-CONSAL) (ค.ศ.1997 - 2000)
กรรมการถาวรแผนกทฤษฎีและวิจัย สหพันธ์นานาชาติ ว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (Standing Committee, Theory and Research Section, International Federation of Library Associations and Institutions) (ค.ศ.1997 - 2000)

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการฝึกหัดครู (พ.ศ. 2529)
บุคคลดีเด่นในวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (พ.ศ. 2535)
บุคลากรดีเด่น ระดับ 9 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2540)
รางวัลพระราชทานการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ประเภทสารคดีของคณะกรรมการพัฒนา หนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2520 เรื่อง ว.ณ.ประมวญมารค และ พ.ศ. 2525 เรื่อง ปกิณกะเรื่องหนังสือในสมัยรัตนโกสินทร์ (ผลงานร่วมกับนวลจันทร์ รัตนากร และมารศรี ศิวรักษ์)
ศิษย์เก่าดีเด่นของ Institute of Library Science, University of the Philippines เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีของสถาบัน (ค.ศ.2001)
Women of the Year 2000 ของ American Biographical Institute (ค.ศ. 2000)
รางวัลงานวิจัยดีเด่น ประเภทภาษาและวรรณกรรม ของคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2545)

ความชำนาญทางวิชาการ
การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์
การศึกษา การฝึกอบรม การให้การศึกษาผู้ใช้
การเขียนผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่สารสนเทศ

ข้อมูลอ้างอิง 
 

 

Prof., Dr. Phadungsak

ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช    

ตำแหน่ง:   ศาสตราจารย์ 
                หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม 
                (Research Center of Microwave Utilization in Engineering(R.C.M.E))
                ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
                โทรศัพท์   02-5643001-9 ต่อ 3153
                E-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th

ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญา
ปริญญาตรี     วศ.บ./วิศวกรรมเครื่องกล
                    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท    วศ.ม./วิศวกรรมเครื่องกล 
                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                    Mechanica Engineering
                    Nagaoka University of Technology 
                    ( ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ) Japan

ปริญญาเอก 
                    Ph.D./ Mechanical Engineering 
                    Nagaoka University of Technology 
                    ( ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ) Japan

Post Doctoral Fellow 
                    Chem. Eng. and Material Sci. 
                    University of Minnesota Twin Cities 
                    (Post Doc. Grant) USA

ปริญญาโท
                    รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
                    (การเมืองและการปกครองสำหรับผู้บริหาร)
                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางด้านงานบริหาร (ตั้งแต่อดีต -ปัจจุบัน):
ผู้จัดการส่วน บริษัท อะโรเมติกส์   ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน ) ประจำโรงงานที่มาบตาพุด จ. ระยอง
วิศวกรเครื่องกล บริษัท เชลล์ประเทศไทย จำกัด
วิศวกรเครื่องกล บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (มหาชน) จำกัด ประจำโรงงานที่มาบตาพุด จ. ระยอง
ที่ปรึกษากรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สำนักงานวุฒิสภา
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการประสานงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปัจจุบัน)
คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปัจจุบัน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ปัจจุบัน)
กรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (ปัจจุบัน)
อนุกรรมการทางด้านวิชาการ สภาวิศวกร (ปัจจุบัน)
หัวหน้าศูนย์วิจัย หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (ปัจจุบัน)
คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปัจจุบัน)
คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวารสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปัจจุบัน)


ประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้านวิชาการ
ศาสตราจารย์ 2552
วุฒิเมธีวิจัย (สกว.) ประจำปี 2552
รองศาสตราจารย์ 2549(ด้วยวิธีพิเศษ)
วุฒิเมธีวิจัย (สกว.) ประจำปี 2549
เมธีวิจัย (สกว.) ประจำปี 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  2548
เป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบระดับคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปัจจุบัน)
เป็นคณะกรรมการพิจารณาขีดความสามารถด้านการวิจัยและวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะอนุกรรมการโครงการ “ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
เป็นผู้ประเมินตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
เป็นผู้ประเมินข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่และรุ่นกลาง สกอ.-สกว และวุฒิเมธีวิจัย สกว..
เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับนักวิจัยทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกอ.-สกว.จำนวน 5 คน
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาจำนวน 15 คน (ปริญญาเอก 10 คน ปริญญาโท 2 คน ปริญญาตรี 3 คน)
บริหารโครงการทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกจำนวน 8 ทุน (คปก.  6 ทุน และ สกอ.2 ทุน) 
เป็นผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา
อนุกรรมาธิการด้านพลังงาน คณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ
สร้างผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยในระดับนานาชาติมากกว่า 70 รายการ อาทิ
Int. J. Heat and Mass Transfer, ASME  J. Heat Transfer, ASME J. Manufacturing Science and Eng., AIAA J., AIChE. J., IEEE Transaction, J.  Chem Eng Sci. และ Applied Math. Modelling เป็นต้น

มีผลงานนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการมากกว่า   80   รายการ
มีการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ มากกว่า 150 รายการ
เป็น Committee และ Chair สำหรับการประชุมนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 20 รายการ
เป็น Reviewer  ประจำวารสารวิจัยในระดับนานาชาติ อาทิเช่น:
ASME J. Heat Transfer, ASME J. Manufacturing Science and Eng.
Int. J. Heat and Mass Transfer
IEEE Transaction of  Microwave Theory and Technique
Chemical Engineering Science
Computer&Chemical Engineering
AIChE. J.
Numerical Heat Transfer B
AIAA J. Thermophysics and Heat Transfer
International Journal for Numerical Methods in Engineering
Journal of Computational and Applied Mathematics
etc.
เป็นกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นกองบรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (Research Center of Microwave Utilization in Engineering (R.C.M.E) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในห้องปฏิบัติการฯ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยชั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีไมโครเวฟ ที่ถือว่ามีความสมบูรณ์และทันสมัยที่สุดในอาเซียน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ มูลค่ากว่า   25 ล้านบาท

งานวิจัย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่สนใจในงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ (Multi disciplinary) โดยเน้นงานวิจัยเชิงลึก ที่มีคุณค่าทางวิชาการสูงและมีความเป็น Original ในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ และเน้นการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูงเพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยในระดับสากล โดยทั้งนี้ งานวิจัยในแต่ละหัวเรื่องจะอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศอย่างยั่งยืน งานวิจัยที่ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้ให้ความสนใจประกอบไปด้วย : Modern Computational Techniques, Computational Heat and Mass Transfer in Unsaturated Porous Media, Computational Heat and Mass Transport  in Phase Change Materials (Moving Boundary Problems and etc.), Computational Heat and Multi-Phases Flow in Porous Media under Electromagnetic Energy,  Analysis of Transport Phenomena in Highly Complex System by  Statistical Modeling( LBM: Lattice Boltzmann Modeling, Random Walk and Monte-Carlo Technique), Computational Transport Phenomena in Human Body and Tissue Membrane, Dielectric Heating Technology นอกจากนี้ยังให้ความสนใจงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ซึ่งนำมาสู่การจดสิทธิบัตรกว่า 10 รายการ ผลงานวิจัยที่ผ่านมาของ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิจัยทั่วโลกโดยเฉพาะในศาสตร์ด้าน Modern Computational Techniques, Computational Heat and Mass Transfer in Unsaturated Porous Media และผลงานวิจัยยังได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง (high impact factor) มากกว่า 60 รายการ และผลงาน นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติอีกประมาณ 80 รายการ (สืบค้นได้จากhttp://www.phadungsak.me.engr.tu.ac.th/refer.html) นอกจากนี้ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ ของ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโชยังได้รับการอ้างอิง (Citation) มากกว่า 150 รายการ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) กว่า 10 รายการ และรางวัลวิจัยจากองค์กรอื่นกว่า 10 รายการ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้มีความร่วมมือวิจัยกับ ศาสตราจารย์วิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่ง อาทิ University of California, Riverside, USA., Cornell University, USA, Cambridge University, UK. และ Nagaoka University of Technology, Japan เป็นต้น

ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้ทำการประดิษฐ์ต้นแบบโปรแกรมการคำนวณชั้นสูง (Computer code) เพื่อใช้ในงานวิจัยชั้นสูงทางด้าน Microwave Heating Process/Transport phenomena in porous media ในหลายรายการ รวมถึงการพัฒนาระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขในรูปแบบใหม่ (Statistical modeling: Lattice Boltzmann method Molecular dynamics) เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนเกินกว่าระเบียบวิธีคำนวณแบบธรรมดา (conventional method: FEM, FDM, FVM, BEM) สามารถที่จะคำนวณได้ ซึ่ง code เหล่านี้จะ publish สู่สาธารณชนในเร็วๆนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยของประเทศ นอกจากงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ยังได้ให้ความสำคัญงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ และมีผลงานวิจัยทางด้านนี้หลายรายการภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานวุฒิสภา รัฐสภา และสภาวิจัยแห่งชาติเป็นต้น
ตารางข้างล่างนี้ได้สรุปถึงโครงการวิจัยต่างๆและข้อมูลการจดสิทธิบัตร ที่ได้ทำอยู่ภายใต้ ศูนย์วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (Research Center of Microwave Utilization in Engineering (R.C.M.E) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต):
 

โครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ: 
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มีโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ อาทิเช่น (บางส่วน)

Theoretical and Experimental Analysis of Freezing Process in Unsaturated Porous Media

ผลงานสิทธิบัตร: 
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มีผลงานวิจัยที่สามารถจดสิทธิบัตรได้หลายรายการดังสรุปในตารางข้างล่าง (บางส่วน)

รางวัล: 
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ ดังข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง