Program‎ > ‎

+ Schedule

กำหนดการ

เวลา

รายละเอียด

8:00 – 8:40

ลงทะเบียน

8:40 – 8:55

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวเปิดงาน

8:55 – 9:00

มอบของที่ระลึกให้ผู้สนับสนุน (บริษัท โกเบเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

9:00 – 9:30

อธิการบดีมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร  ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์

9:30 – 10:00

อธิการบดีมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร รศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง

10:00 – 10:15

พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมนำเสนอภาค นิทัศน์ (Poster)

10:16 – 12:00

นำเสนอภาคบรรยาย

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30

นำเสนอภาคบรรยาย

14:30 – 14:45

พักรับประทานอาหารว่าง

นำเสนอภาคนิทัศน์ (Poster)   (ต่อ)

14:45 – 16:38

นำเสนอภาคบรรยาย

16:39 – 17:00

ประกาศผลรางวัลบทความยอดเยี่ยม พร้อมมอบรางวัล

 


หมายเหตุ 
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนวันประชุม 

Comments