+ Paper Submission

การส่งบทความ

Paper Submission

Login

Create Account


Guideline & Template


การพิจารณาและการนำเสนอบทความ

การพิจารณาบทความดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์แต่ละด้าน บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุม (Proceeding) ของ SAUNIC 2016 และจะต้องมีการนำเสนอในที่ประชุม บทความดีเด่นในแต่ละสาขาจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้พิจารณาบทความและผู้ทรงคุณวุฒิ 

หมายเหตุ 
การพิจารณาบทความในเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอในที่ประชุม ไม่รับพิจารณาบทความต่อไปนี้ 

1.บทความที่มีเอกสารอ้างอิงล้าสมัย (บทความก่อนปี 2008) 
2.บทความที่การใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผิดพลาดอย่างมาก
3.บทความที่ทำซ้ำหรือคัดลอกงานวิจัยของนักวิจัยท่านอื่น 
4.บทความที่พบว่ามีการตกแต่งการอ้างอิงเพื่อประโยชน์ของตนเอง
5.บทความที่ไม่นำเสนอการทบทวนวรรณกรรม (literature review) ที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย และไม่มีการสรุปผลการศึกษา

บทความที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจึงจะนำเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป


Paper submission

Full paper submission in English is expected. All manuscripts must be prepared in the standard IEEE Conference Proceedings format and limited to the maximum of 8 pages of A4 form in PDF format. Please use 10 points and Time New Roman font. The authors’ names and affiliations, postal addresses, telephones, fax numbers and e-mail addresses must be omitted from the submitted manuscripts. Each manuscript must contain an abstract of about 100 words. 

Submission Page
Paper Submission


ManuscriptsMore Info

Instructions for the paper submissions using SAUNIC2016 Online Submission System:

Go to 
Submission Page

Submit your paper information using your EasyChair login

Please note that: Your manuscript will be reviewed by peer reviewers. You will receive an e-mail notifying your submission. Authors who have any problems in submission please feel free to contact the TPC at: saunic@sau.ac.th
Attachment:

 

การเตรียมต้นฉบับ

บทคัดย่อ 
คำแนะนำที่แสดงในเอกสารฉบับนี้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เข้ารับการพิจารณาเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 โดยคณะกรรมการจัดงานประชุม ได้กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิมพ์บทความให้แก่ผู้เขียนได้ปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกบทความที่จะนำเสนอในงานประชุมอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้สะดวกและเป็นการประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมทั้งแบบรูปเล่มและแบบแผ่น CD โดยหากผู้เขียนใช้ MS Word ในการพิมพ์บทความสามารถใช้เอกสารฉบับนี้ในลักษณะของ Template ได้ทันที แต่หากผู้เขียนใช้โปรแกรมอื่นโปรดปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนะนำในเอกสาร 
คำหลัก: ระบุคำหลัก 3 – 5 คำ เพื่อใช้สำหรับการทำดัชนีบทความ  

Abstract
The instructions below are specially directed at author(s) who wish to submit a manuscript to the SAU National Interdisciplinary Conference 2016 (SAUNIC 2016). The manuscript must be clear and its format must be consistent with the other papers included in the conference CD-ROM proceedings. Use this document as a template if you are using Microsoft Word. Otherwise, use this document as an instruction set. Thank you for your contribution. We are looking forward to receiving your papers. 
Keywords: 3 – 5 keywords should be provided here to assist with indexing of the article. 

 
1. บทนำ
คู่มือการเขียนบทความฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเขียนบทความฉบับเต็มสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559  โดยจะกำหนดทั้งรูปแบบและแนวทางในการพิมพ์บทความฉบับเต็มให้ปฏิบัติดังระบุในเอกสารนี้ ซึ่งจะเป็นรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมทั้งในแบบรูปเล่มและแบบ CD โดยเมื่อบทคัดย่อขนาดยาวผ่านการพิจารณาแล้วจึงส่งบทความฉบับเต็มเพื่อรับการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจากที่บทความฉบับเต็มได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอในการประชุมดังกล่าว ผู้ส่งบทความจะต้องจัดเตรียมและส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ “Camera – ready” ซึ่งคณะกรรมการจัดงานจะไม่ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและเพื่อให้การจัดทำเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ส่งบทความควรพิมพ์บทความตามรูปแบบและคำแนะนำที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด
 
2. รูปแบบการเขียน
บทความฉบับสมบูรณ์ควรประกอบด้วย ชื่อบทความ ชื่อและที่อยู่ของผู้เขียนบทความ บทคัดย่อ คำสำคัญ เนื้อหาโดยสมบูรณ์ของบทความ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง มีความยาวโดยรวมไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4
ในส่วนเนื้อหาของบทความฉบับเต็มสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และอาจแบ่งถึงหัวข้อย่อยลงมา
ตัวอักษรทั้งหมดที่ใช้ในการพิมพ์ทุกส่วนให้ใช้ตัวอักษรแบบ TH sarabunPSK ระยะระหว่างบรรทัดเป็นแบบบรรทัดเดี่ยว (Single Space) และแต่ละหน้าไม่ต้องเติมหมายเลขหน้า
2.1 ขนาดและการตั้งค่าหน้ากระดาษ
ขนาดของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์กำหนดให้มีขนาดมาตรฐาน A4 โดยส่วนที่นอกเหนือจากส่วนของชื่อบทความ ชื่อและที่อยู่ของผู้เขียนบทความ บทคัดย่อ และคำสำคัญ ให้พิมพ์แบบ 2 คอลัมน์ (Column) ซึ่งกำหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้
ริมขอบกระดาษด้านบน 25 มม. 
ริมขอบกระดาษด้านล่าง   20 มม.
ริมขอบกระดาษด้านซ้าย 25 มม.
ริมขอบกระดาษด้านขวา 20 มม.
ความกว้างของคอลัมน์ 80 มม.
ระยะห่างระหว่างคอลัมน์     7 มม. 
2.2. ชื่อบทความและรายละเอียดของผู้เขียน
การพิมพ์ชื่อบทความให้พิมพ์ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt พิมพ์เป็นตัวหนา โดยแต่ละคำในชื่อภาษาอังกฤษให้พิมพ์อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (ยกเว้น คำนำหน้านาม: articles, คำสันธาน: coordinate conjunctions และ คำบุพบท: prepositions นอกจากคำเหล่านี้จะถูกใช้นำชื่อเรื่อง) สำหรับชื่อผู้เขียนบทความให้ใช้ตัวอักษรขนาด16 pt ที่อยู่ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 12 pt โดยที่อยู่ควรประกอบด้วยชื่อของหน่วยงาน เลขที่อยู่ เขต/ตำบล แขวง/อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ซึ่งสามารถระบุที่อยู่ของผู้เขียนแต่ละคนโดยอาศัยตัวเลขที่พิมพ์แบบยกสูง (Superscript) ไว้หลังชื่อของผู้เขียนนั้น นอกจากนั้นต้องระบุชื่อผู้ติดต่อ (Corresponding author) โดยการพิมพ์เครื่องหมายดอกจันทน์ ( ) ไว้หลังชื่อ และระบุผู้ที่ทำหน้าที่ในการนำเสนอบทความ (Presenting Author) โดยการขีดเส้นใต้ชื่อ สำหรับบรรทัดสุดท้ายของรายละเอียดผู้เขียนบทความให้ระบุ e-mail, เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสารของผู้ติดต่อ 
ชื่อบทความและรายละเอียดของผู้เขียนให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ 

3. บทคัดย่อและคำสำคัญ
การพิมพ์บทคัดย่อและคำสำคัญให้พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ตัวอักษรขนาด 15 pt จัดรูปแบบให้ชิดขอบทั้ง 2 ด้าน (Justified)  และพิมพ์ชื่อหัวข้อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” เป็นแบบตัวหนา 

4. เนื้อหา
เนื้อหาบทคัดย่อขนาดยาวและบทความต้องพิมพ์ในลักษณะแบบ 2 คอลัมน์ตามขนาดและระยะห่างที่กำหนด ตัวอักษรที่ใช้ในเนื้อหาให้มีขนาด 15 pt และจัดรูปแบบการพิมพ์ให้ชิดขอบทั้ง 2 ด้าน (Justified)  ไม่ต้องมีการเว้นบรรทัดระหว่างย่อหน้า (ไม่ต้องเคาะบรรทัดเมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่) สำหรับรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์หัวข้อกำหนดดังนี้ 

4.1 หัวข้อหลัก 
กำหนดให้ใช้ตัวอักษรขนาด 15 pt ตัวหนา ในการพิมพ์หัวข้อหลัก และให้พิมพ์ไว้กลางคอลัมน์ 
4.2 หัวข้อย่อยและหัวข้อย่อยรองลงมา
กำหนดให้ใช้ตัวอักษรขนาด 15 pt ตัวหนา ในการพิมพ์หัวข้อย่อยและหัวข้อย่อยรองลงมา และให้พิมพ์ชิดริมซ้ายของคอลัมน์
 
5. รูปภาพ ตาราง และสมการ
5.1 รูปภาพและตาราง
การนำเสนอรูปภาพและตารางสามารถนำเสนอต่อจากข้อความที่กล่าวถึงหรืออาจนำเสนอภายหลังจากจบหัวข้อหรือนำเสนอในหน้าใหม่ ขนาดของรูปภาพและตารางไม่ควรเกินกรอบของคอลัมน์ แต่หากรูปภาพและตารางมีขนาดใหญ่สามารถวางรูปและตารางให้ครอบคลุมพื้นที่ของทั้ง 2 คอลัมน์ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกรอบของการตั้งค่าหน้ากระดาษที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 2.1 
ทั้งรูปภาพและตารางจะต้องมีคำอธิบาย โดยคำอธิบายของรูปภาพให้พิมพ์ไว้ใต้รูปภาพและอยู่กึ่งกลางคอลัมน์หรือกึ่งกลางหน้ากระดาษ หากรูปภาพใดถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนให้มีการระบุคำอธิบายของแต่ละส่วนโดยอาศัยตัวอักษรภาษาไทยในวงเล็บเรียงตามลำดับเช่น (ก) และ (ข)  ส่วนคำอธิบายตารางให้พิมพ์ไว้เหนือตารางและชิดริมซ้ายของคอลัมน์หรือชิดริมซ้ายของกระดาษ
การเรียงลำดับรูปภาพและตารางให้แยกการเรียงลำดับออกจากกัน พร้อมทั้งระบุหมายเลขลำดับรูปภาพและตารางในบทความให้เป็นรูปที่ และตารางที่ เช่น รูปที่ 1, รูปที่ 1 – 3, ตารางที่ 1, ตารางที่ 1 - 3 เป็นต้น 

5.2 สมการ
การเขียนสมการให้เขียนไว้ด้านซ้ายสุดของคอลัมน์และระบุลำดับของสมการโดยใช้ตัวเลขที่พิมพ์อยู่ในวงเล็บ เช่น (1), (2) เป็นต้น 

6. กิตติกรรมประกาศ
หากต้องการเขียนกิตติกรรมประกาศเพื่อขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเขียนได้ 

โดยให้อยู่หลังเนื้อหาของบทความและก่อนเอกสารอ้างอิง 

7. เอกสารอ้างอิง
ให้รวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงในการศึกษาไว้ท้ายบทคัดย่อขนาดยาวและบทความ โดยการอ้างอิงให้ใช้ตัวเลขในวงเล็บเหลี่ยม เช่น [1], [1, 2] หรือ [1-3] เป็นต้น สำหรับรูปแบบการพิมพ์รายชื่อเอกสารอ้างอิงจากแหล่งต่าง ๆ กำหนดให้มีรูปแบบดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

8. การส่งบทความฉบับเต็ม
การส่งบทความฉบับเต็มเพื่อรับการพิจารณาให้ส่งผ่านระบบออนไลน์ทางเวปไซด์เท่านั้น โดยส่งเป็นไฟล์ MS Word จากนั้นเมื่อผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมการนำเสนอแล้ว จะต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ “Camera – ready” เป็นไฟล์ pdf 
ก่อนการส่งไฟล์ ขอความกรุณาผู้เขียนบทความทำการทดสอบพิมพ์จากไฟล์ที่ท่านจะทำการจัดส่ง และตรวจเช็คความสมบูรณ์ของไฟล์ ความสมบูรณ์ของเนื้อหารวมถึงความชัดเจนของตัวหนังสือ รูปภาพ ตาราง และสมการ ทั้งนี้จะถือว่าความสมบูรณ์ของไฟล์ที่จัดส่งมาเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความ และกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบรับบทความที่การเขียนหรือไฟล์ไม่สมบูรณ์
กำหนดการส่งบทความฉบับเต็ม ให้ผู้นำเสนองานวิจัย ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ภายในวันพฤหัสบดี ที่12  พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตามกำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอความกรุณาผู้เขียนบทความติดตามข้อมูลทางเวปไซด์ 


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Subpages (2): EasyChair EasyChairGuide
Comments